Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

10/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

10/08/2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021

29/07/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

28/07/2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

29/04/2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021

29/04/2021

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

21/03/2021

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

18/03/2021

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020

29/01/2021

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Quý IV năm 2020

29/01/2021

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty Quý IV năm 2020

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Gia hạn thời gian công bố BCTC

19/01/2021

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc: Gia hạn thời gian công bố BCTC

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

27/10/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020

20/10/2020

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

14/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

06/08/2020

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 đã được soát xét

VCP HOLDINGS.,JSC