Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo thường niên

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

30/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

26/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 (bản song ngữ)

04/08/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 (bản song ngữ)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2020)

28/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng đầu năm 2020)

Báo cáo thường niên năm 2019

16/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

17/01/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.

23/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

19/03/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

28/01/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

24/07/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018
Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo thường niên năm 2017

14/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2017

26/01/2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017

21/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

10/03/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

VCP HOLDINGS.,JSC