Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại hội cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

23/04/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

23/04/2021

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

23/04/2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Sửa đổi, bổ sung lần 9)

23/04/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Sửa đổi, bổ sung lần 9)

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/04/2021

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần III)

01/04/2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần III)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần II)

01/04/2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần II)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần I)

01/04/2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Phần I)

Nghị quyết của HĐQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

05/03/2021

Nghị quyết của HĐQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Điều chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

21/12/2020

Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Điều chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

21/12/2020

Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/12/2020

Quyết định của HĐQT: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

04/12/2020

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

VCP HOLDINGS.,JSC