Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin chung

Nghị quyết của HĐQT về việc: tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với phương án điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế

15/10/2021

Nghị quyết của HĐQT về việc: tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với phương án điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế

Quyết định của HĐQT về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

13/10/2021

Quyết định của HĐQT về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Quyết định của HĐQT về việc: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

13/10/2021

Quyết định của HĐQT về việc: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

19/08/2021

Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

29/07/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ đóng quỹ

29/07/2021

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ đóng quỹ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

29/07/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

19/07/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

25/06/2021

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

24/06/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

23/06/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

22/06/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

18/06/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

18/06/2021

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

17/06/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

VCP HOLDINGS.,JSC