Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty Cổ phần VCP P&C tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09:21, 23/04/2021

Ngày 22/04/2021, tại Hội trường tầng 3, Nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Công ty Cổ phần VCP P&C (Mã chứng khoán: VCP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 468 cổ đông đại diện cho 56.999.993 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 13 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 52.318.061 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,79 % tổng số cổ phần phát hành của Công ty .

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:
Đoàn Chủ tịch:
– Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
– Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT
– Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
Ban Thư ký:
– Bà Trần Thị Thanh Huyền – Cán bộ Công ty
Ban Kiểm phiếu:
– Ông Nguyễn Viết Hoàng – PGĐ Ban TCKH Công ty – Trưởng ban
– Bà Phan Thu Hương –  Thành viên
– Bà Nguyễn Thuận Huyền – Thành viên
– Bà Phạm Quỳnh Anh – Thành viên

Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua các Quy chế và Báo cáo tại Đại hội

 Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hôi

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình gồm:

 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021
 3. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ
 4. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch chuyển sàn giao dịch
 5. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021
 6. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020
 7. Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 9. Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua quy chế của Ban kiểm soát
 10. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
 11. Tờ trình của HĐQT thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
 12. Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

                                                                                                                                                     

Ông Nguyễn Viết Hoàng – PGĐ Ban TCKH Công ty – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội

 


Sau khi kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT Công ty -  Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận.

Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh  -Thành viên HĐQT Công ty

Bà Phạm Thị Thu Phương – Thành viên BKS Công ty

Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Huyền – Cán bộ Công ty thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

 

VCP HOLDINGS.,JSC